برادرم!

افسوس می خورم از اینکه سینه چاک داده ای

و از اینکه آستین ها را بالا زده ای

تا جلب توجه کنی

وقتی می بینمت، یاد نوجوانانِ مردی می افتم

که سینه چاک می دادند و آستین بالا می زدند

برای دفاع از ناموس و برای آبادانی کشورشان