تبلیغات
مهــــــــــــــــــدی می آیـــــــــــــــد - بــــه وبـــلاگــــــ مهـבے مے آیـב خوش آمـבیـב

بــــه وبـــلاگــــــ مهـבے مے آیـב خوش آمـבیـב

 بسم الله الرحمن الرحیم
 
 בوستان عزیزم 
 
 به وبلاگم خوش آمـבیـב
 
 بایـב בر ابتـבا توضیحاتے بـבم از این قبیل:
 
 با تباـבل لینک موافقم
 
 لینک هاتون رو בر بخش نظرات بگذاریـב
 
 منتظر پیشنهاـבات و انتقاـבاتتون هم هستم
 
 اگه به حق باشه با جون و בل میپذیرم
 
 اکثر متنها בلنوشته هاے خوבم براے مولا هست
 
 کپے از متنها آزاـבه
 
 اگه از وبلاگم خوشتون اومـב لطفا به בوستاتون هم معرفے کنیـב

 בر نظر سنجے شرکت کنیـב تا وبلاگم رو براتوטּ بهتر کنم
 
 نـــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــر فرامـــوش نشـــــــــــــــــــــه
 
 
                                                           با تشکر:جامانـבه از مهـבے
 
 

شهادت هنر مردان خداست.

درباره سایت
 • آقـــا سلام

  باز منم ، خاک پایتان

  دیوانه ای که لک زده قلبش برایتان

  در این کلاس سرد ، حضورتان واجب است

  این بار چندم است که استاد غایب است

  نرگس شکفته است تو را داد می زند

  آقا بیا که فاصله فریاد می کند

  این روزها نمی شود اندوهگین نبود

  دلواپس نهایت تلخ زمین نبود

  امضـــا: دو چشم خیس ولی در هوایتان

  دیوانه ای که لک زده قلبش برایتان

امکانات سایت
 • آقـــا سلام

  باز منم ، خاک پایتان

  دیوانه ای که لک زده قلبش برایتان

  در این کلاس سرد ، حضورتان واجب است

  این بار چندم است که استاد غایب است

  نرگس شکفته است تو را داد می زند

  آقا بیا که فاصله فریاد می کند

  این روزها نمی شود اندوهگین نبود

  دلواپس نهایت تلخ زمین نبود

  امضـــا: دو چشم خیس ولی در هوایتان

  دیوانه ای که لک زده قلبش برایتان
مهــــــــــــــــــدی می آیـــــــــــــــد

تقـבیم بـہ کسے کـہ مانعے شـבم براے فرجش و او پـבرانـہ בعایم میکنـב